سامانه یکپارچه رفاهی فرهنگیان

سامانه رفاه فرهنگیان شرکت سرمایه گذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان ورود به سامانه رفاه با عنایت به گستردگی و پراکندگی وسیع مخاطبان، سامانه‌ای مبتنی بر کارت الکترونیکی و دستگاه پوز بانکی جهت مدیریت، راهبری و نظارت درنظر گرفته شده است. در این روش تلاش می‌شود تا خدمات و...